Errors are identified:

Địa chỉ email tài khoản nhận tiền không tồn tại