NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

Laptop Dell XPS 13 L321x Ultrabook 21PRW-SILVER

35.240.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !