Đặng Thái Hà

0904152614
dangthaiha@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

SAMSUNG M3 2TB

2.690.000 đ

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !